Hero billede

Værdier & kvalitet

Virksomhedsgrundlag
Vores ambitionen er at tilbyde diagnostik og behandling af dokumenteret, høj kvalitet efter bedste evidensbaserede praksis.
Det er hensigten, at klinikkens værdier og visioner (professionalisme, nærvær, engagement og effektivitet) afspejles i vort arbejde, og at det også formidles, når nye medarbejdere ansættes og introduceres.

Kvaliteten af vort arbejde skal dokumenteres og udvikles og opfylde nationale og internationale krav.
Klinikken bør være et dynamisk og udviklende miljø, der tilgodeser muligheder for læring og faglig udvikling.
Klinikkens arbejdsmiljø skal give mulighed for, at den enkelte medarbejder oplever anerkendelse for sin faglige indsats.

Klinikkens mål for kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og personalesikkerhed er:
- at der løbende opnås akkreditering iht. DDKM for mindre privathospitaler og speciallægeklinikker
- at der opnås godkendelse fra sundhedsstyrelsen ved embedslægetilsyn
- at der opnås godkendelse ved Arbejdstilsynets uanmeldte besøg
Virksomhedsgrundlaget justeres løbende,som et minimun ved væsentlig forandringer af organisationen.

Ledelsesgrundlag.
Klinikken drives som solopraksis med én overordnet ansvarshavende speciallæge i pædiatri.
Speciallægen har ansvaret for patientbehandling og kan uddelegere opgaver til medarbejdere med kompetence til udførelse af disse.

Personalet refererer direkte til øverste ansvarlige.

Der afholdes personalemøde x1 mdl., hvor såvel drift, udvikling og kvalitetsarbejdet diskuteres.
Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med 1 års intervaller.
Der laves arbejdspladsvurdering (APV) gennemgang mindst hvert 3. år

Patientgrundlag
Klinikken varetager udredning og behandling af børn og unge til og med 19 år.
Vores speciale er allergi og astma
Desuden udredes for alle pædiatriske problemstillinger.
Desuden varetages udredning og behandling af voksne med astma og allergi som Fritvalgspatienter efter aftale med Region Sjælland.

Planlægning, drift og økonomi.
Klinikken har en driftsaftale med Region Sjælland og følger indgåede overenskomst med Regionerne Lønnings- og Takstnævn (RTLN) og Foreningen af Speciallæger (FAS)

Klinikken har planlagte forløbsbeskrivelser på de hyppigst forekommende patientkategorier.

Klinikken tilstræber en effektiv ressourceudnyttelse med fokus på at nedbringe unødvendigt forbrug og udgifter uden der gås på kompromis med kvaliteten af patientsikkerheden

Ved sygdom af personale, vil dagsprogrammet forsøges dækket ind af andet personale, eller alternativt må patienterne ombookes.

 

Vi har haft besøg af arbejdstilsynet den 9 januar 2018.

Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed et signal om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.

Virksomheden har en grøn smiley. Datoen viser,
 hvornår virksomheden fik den grønne smiley.

 

Indlæser kort..